โซ่อาหาร

triangle blue
ห่วงโซ่อาหาร

ห่วงโซ่อาหาร (Food Chain)

     ห่วงโซ่อาหาร คือ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในลักษณะการกินต่อกันอย่างเป็นลำดับ การเขียนโซ่อาหารมีหลักการ คือ ผู้ที่ถูกกินอยู่ทางหางลูกศร ผู้บริโภคหรือผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์อยู่ทางหัวลูกศรเพื่อใช้แสดงทิศทางที่พลังงานถ่ายทอดจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคลำดับถัดไปในห่วงโซ่อาหารนั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

สายใยอาหาร (food web)

     เป็นความสัมพันธ์ระหว่างโซ่อาหารหลาย ๆ โซ่ เนื่องจากในระบบนิเวศมีสิ่งมีชีวิตอยู่หลากหลายชนิดอาหารของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอาจจะเหมือนหรือต่างกัน ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารหนึ่ง กินสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารอื่นก็ได้ จึงเกิดลักษณะของการกินต่อ ๆ กันอย่างซับซ้อน

ตัวอย่างของโซ่อาหารที่ปรากฏอยู่ในสายใยอาหารข้างต้น เช่น

ต้นไม้  -> ฮันนี่แบดเจอร์ -> นกอินทรี

ต้นหญ้า -> แมลงเต่าทอง -> กบนกอินทรี

     ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในสายใยอาหาร ทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานอย่างซับซ้อน อีกทั้งยังเกิดการส่งต่อสารพิษระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และทำลายสมดุลในระบบนิเวศดังนั้นการดูแลรักษาระบบนิเวศให้เกิดความสมดุล และคงอยู่ตลอดไปจึงเป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับบทความและสาระความรู้อื่น ๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่: https://bit.ly/3EujtDw

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ดาวน์โหลด และ ลงทะเบียนเรียนฟรี